اعضای هیئت قایقرانی استان کرمانشاه انتخاب شدند

اعضای هیئت قایقرانی استان کرمانشاه انتخاب شدند

جلسه اعضای هیئت قایقرانی استان کرمانشاه محمد صدیق حشمتیان رئیس هیات استان فروزان موحد نیا( نایب رئیس) نوید امیری دبیر هیات مهگام رشیدی رئیس هیات شهرستان کرمانشاه امیر محمد فتاح پور : هیات رئیسه اقایان عرفان سلیمانی زنگنه: نایب رئیس هیات شهرستان وحید چراغی: پیشکسوت زهره مولودی: پیشکسوت مهدی شاه ویسی : حمزه پور جعفری محمد هادی جعفری نازنین باوند پور