انتخاب دو کرمانشاهی به عنوان کارمند نمونه شرکت ملی گاز ایران

انتخاب دو کرمانشاهی به عنوان کارمند نمونه شرکت ملی گاز ایران

دو نفر از کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه به عنوان کارمند نمونه شرکت ملی گاز ایران انتخاب شدند.

آقایان کیوان طهماسبی سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح ها و بابک بدری مسئول واحد امداد شرکت گاز استان به عنوان کارمند نمونه شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۴۰۱ انتخاب شدند.