تبعات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی رئیس پلیس راهور استان:

تبعات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی

” سرهنگ محمد حیدری ” اظهار داشت : استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی به عنوان یک عامل ناسازگار و مداخله کننده در تصادفات رانندگی شناخته شده است.

صحبت کردن با تلفن همراه موجب حواس پرتی وکاهش تمرکز راننده می شود و گاهی راننده را دچار اشتباهاتی مانند عبور از چراغ قرمز ،تغیر مسیر رانندگی، انحراف به سمت چپ یا راست و تخطی از سرعت مطمئنه می کند به همین علت استفاده از تلفن همراه حین رانندگی تخلف محسوب و منجر به اعمال قانون متخلف می شود.

وی افزود: بررسی ها نشان داده است مغز انسان نمی تواند همزمان دو عملی را که نیاز به هوشیاری و دقت زیاد نیاز دارد ،انجام دهد و معمولا اگر هم انجام دهد ،با واکنش های کند وتاخیری همراه است .

در رانندگی حالات مختلف مثل ترمز کردن یا کنترل خودرو ،تصمیم گیری های سریع را می طلبد .بنابرین ،در چنین شرایطی مغز انسان برای پاسخ درست و سریع باید در حالت آماده باش و متمرکز عمل نماید.

سرهنگ حیدری تسریع کرد: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی باعث کاهش دقت در تصمیم گیری ،حواس پرتی و تاخیر در واکنش های راننده می شود بعلاوه،طبق ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ،استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ممنوع و مستلزم جریمه می باشد .