جزئیات جدید وام اربعین معاون بانکداری جامع بانک ملی: مبلغ این وام یکصد میلیون ریال است.

جزئیات جدید وام اربعین

متقاضیان

تا ۲۵مرداد امسال باید در سامانه‌ی “بام” بانک ملی افتتاح حساب کرده

و نسبت به ودیعه‌گذاشتن ۲ونیم‌میلیون‌تومان اقدام کنند.

 همه‌ی مراحل پرداخت وام اربعین میتواند غیرحضوری انجام شود.

هیچ وثیقه‌ای دریافت نمی‌شود. ثبت نام این وام منوط به ثبت‌نام  سامانه سماح است.