تماس با لوتوس پرس

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مهدی فتاحیان                 شماره تماس: ۰۹۱۸۸۵۶۲۹۳۶

سردبیر:                                                                                    شماره تماس:

سرویس سیاسی:                                                                     شماره تماس:

سرویس اقتصادی:                                                                  شماره تماس:

سرویس اجتماعی:                                                                 شماره تماس:

سرویس فرهنگی:                                                                  شماره تماس:

ناظر کیفی و هنری:                                                                شماره تماس:

آدرس: