دکتر پورزاد شریعت مدیر بیمارستان بهارستان شد با ابلاغ دکتر مهرداد پاینده رئیس بیمارستان بهارستان:

دکتر پورزاد شریعت مدیر بیمارستان بهارستان شد

با ابلاغ دکتر مهرداد پاینده رئیس بیمارستان بهارستان، پورزاد شریعت راد؛ بعنوان مدیر این بیمارستان منصوب گردید.