روز معلم  بر معلمین گرامی مبارک باد

روز معلم بر معلمین گرامی مبارک باد

عارفان علم عاشق میشوند

بهترین مردم معلم میشوند

عشق با دانش متمم میشود

هر که عاشق شد معلم میشود