شیوه اعتراض به دهک‌بندی خانوارها

شیوه اعتراض به دهک‌بندی خانوارها

خانوارهایی که به دهک‌بندی خود اعتراض دارند می‌توانند با ثبت تغییرات درآمد، دارایی‌ها و شرایط ویژه خود در سامانه hemayat.mcls.gov.ir درخواست بررسی مجدد دهک‌بندی خود را ارایه کنند.