صاحب شهر رشیدی در جمع مدیران شهر کرومانشاه:

صاحب شهر

جناب آقای رشیدی مردم کرمانشاه به صاحب نیازی ندارند بلکه نیازمند مسئول پاسخگو هستند.

زمان آن رسیده است که شما و سایر نمایندگان اعلام کنید که با اعتماد مردم چه کرده اید و کرمانشاه امروز با کرمانشاه چهارسال قبل چه تفاوتی کرده است.