طرح برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک در کرمانشاه اجرا می شود. فرمانده انتظامی استان:

طرح برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و فاقد پلاک در کرمانشاه اجرا می شود.

طرح برخورد با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش از روز دوشنبه ۹ بهمن آغاز و تا چهارشنبه ۱۱ بهمن در سطح استان ادامه خواهد داشت.