فرماندار شهرستان روانسر از بهمن ویسی

فرماندار شهرستان روانسر از بهمن ویسی

سعدی مصطفی زاده فرماندار شهرستان روانسر از بهمن ویسی دیار رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان به پاس تلاش در راه ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ارائه خدمات مهارتی در شهرستان ، تقدیر کرد .