فریاد جمعی زنان سینماگر فریادی که هرگز شنیده نشد

فریاد جمعی زنان سینماگر

در این فتوتیتر تلاش شده است که بخشی از اعتراض زنان سینماگر کشور که به فضای بد و نا ایمن کاری خود بپردازد.