قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) / نهادی قدرتمند و رقیب بخش خصوصی اغلب نهادها و وزارتخانه ها که بودجه دولتی در اختیار دارند مکلف به انعقاد قرارداد با این قرارگاه هستند.

قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) / نهادی قدرتمند و رقیب بخش خصوصی