قسم سخت نماینده کرمانشاه به شرافتم سوگند....

قسم سخت نماینده کرمانشاه

محمد رشیدی نماینده شهر کرمانشاه در زمان تبلیغات انتخاباتی ۴ سال قبل بارها به شرافتش قسم خورد که در صورت کوتاهی مقامات استان و کشور از بخشدار تا رئیس جمهور تا آخرین قطره خون خود مقابل آنها خواهد ایستاد.

….قضاوت با همشهریان گرامی……