قهرمانی ابراهیم حشمتی در مسابقات جودو پیشکسوتان کشور

قهرمانی ابراهیم حشمتی در مسابقات جودو پیشکسوتان کشور

محمد ابراهیم حشمتی همکار مرکز آموزشی درمانی فارابی در مسابقات قهرمانی جودو پیشکسوتان کشور موفق به کسب مقام قهرمانی شد و سهمیه مسابقات جهانی ابوظبی را بدست آورد.

این موفقیت بزرگ را خدمت ایشان و جامعه ورزشی استان تبریک می گوییم.

از طرف کارکنان مرکز آموزشی درمانی فارابی