مدیر فرهنگی و امور فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی منصوب شد.

مدیر فرهنگی و امور فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی منصوب شد.

با حکم دکتر محمدرضا غلامی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  “دکتر بهروز سلطانی” به عنوان مدیر فرهنگی و امور فوق برنامه دانشگاه منصوب شد.

تقدیر از “دکتر فاطمه حدادیان”