استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ ها و موسسات وابسته به دولت و در کار خانه‌ ها و کارگاهها و موسسات خصوصی بدون‌ داشتن معافیت دائم ممنوع است.
‌تبصره – استخدام مشمولان غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد فوق مستثنی‌ است.