نگاهی به دستاوردهای ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزه جوانان از آبان ماه ۱۴۰۱ تاکنون

نگاهی به دستاوردهای ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزه جوانان از آبان ماه ۱۴۰۱ تاکنون

 

 

 

 

 

فزایش ۸۴ درصدی تاسیس سمن ها

کسب سوم کشور در برگزاری ستادهای ساماندهی امور جوانان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲

برگزاری ۱۵۰ کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی

افزایش ۵۲ درصدی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده