٨۶٠ کیلوگرم مواد مخدر غیردارویی در کرمانشاه امحاء شد

٨۶٠ کیلوگرم مواد مخدر غیردارویی در کرمانشاه امحاء شد

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: ٨۶٠ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روان گردان غیردارویی و غیر قابل استحصال در کرمانشاه امحاء شد.