کسب مقام « اداره مشاوره برتر کشوری» کسب مقام « اداره مشاوره برتر کشوری» توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کسب مقام « اداره مشاوره برتر کشوری»

براساس ارزشیابی ادارات مشاوره و سلامت روان دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ که توسط اداره مشاوره  و سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور انجام شد، با نامه مدیر کل محترم دانشجویی وزارت بهداشت، اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه، موفق به کسب رتبه برتر در بین ۶۵ اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان سراسر کشور گردید.