کنفرانس یک روزه کنترل عفونت های بیمارستانی

کنفرانس یک روزه کنترل عفونت های بیمارستانی

کنفرانس یک روزه * کنترل عفونت های بیمارستانی در بخش های NICU * امروز توسط مدیریت پرستاری با همکاری اساتید محترم آقای دکتر حبیبی، آقای دکتروکیلی و آقای دکتر صفایی در سالن مرکز آموزشی درمانی دکتر محمدکرمانشاهی با حضور پرسنل بخش های NICU استان امروز برگزار گردید.

رعایت احتیاطات استاندارد با اولویت و تاکیدبربهداشت دست کوتاه نمودن زمان کاتتریزاسیون بیماران تزیقات ایمن و رعایت نکا ت استریل در آماده سازی کلیه داروهای تزریقی فعال سازی بانک شیر پایش عفونت های بیمارستانی و فعال نمودن گزارش عفونت بیمارستانی آموزش اصول کنترل عفونت و دریافت بازخورد از مهمترین نکات مورددتوجه اساتیدمحترم در پیشگیری و کنترل عفونت در بخش های NICU است .

 

با تشکر از همکاری کارشناس محترم کنترل عفونت مرکز سرکار خانم افکاری و مدیر محترم پرستاری و سایر همکاران بیمارستان در برگزاری کنفرانس