ناخدا افضلی- خائن یا خادم

ناخدا افضلی- خائن یا خادم

پس از گذشت ۴۰ سال از تیرباران ناخدا افضلی که شاید بتوان او را ازفرماندهان پرافتخار نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دانست هنوز ابهاماتی در مورد پرونده او موجود است. طرفداران افضلی او را به دلیل خدمات بسیار با اهمیت  او در جنگ وی را شایسته اعدام نمی دانند و اما مخالفان او وی را به خیانت به کشور متهم می کنند. در ادامه ویدیویی در این خصوص منتشر شده است که دیدن آن خالی از لطف نیست.