برنامه ریزی برای جذب اعتبارات ملی و تکمیل طرح های نیمه تمام

برنامه ریزی برای جذب اعتبارات ملی و تکمیل طرح های نیمه تمام

نشست اولویت بندی مهمترین طرح های نیمه تمام استان و برنامه ریزی برای جذب اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل این طرح ها، به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست که معاونین استاندار ،رئیس و معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل حوزه استاندار حضور داشتند، هماهنگی و برنامه ریزی لازم برای تهیه یک اولویت بندی مناسب از مهمترین طرح های نیمه تمام استان که امکان جذب بودجه را دارند، انجام شد.

قرار است در آینده نزدیک استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یک نشست ویژه داشته باشند و اعتبارات لازم برای تکمیل بخشی از طرح های مهم استان را نهایی کنند.