ایجاد احساس امنیت در جامعه مرهون ارتباط تنگاتنگ رسانه و پلیس است امنیت

ایجاد احساس امنیت در جامعه مرهون ارتباط تنگاتنگ رسانه و پلیس است

مشهد ـ فرمانده انتظامی خراسان رضوی در دیدار با اعضای تحریریه خبرگزاری مهر گفت: ارتباط تنگاتنگ رسانه و پلیس در ایجاد احساس امنیت در جامعه تاثیرگذار است.